Главная->Фінанси->Содержание->2.8.2. Безоплатна передача основних засобів

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

2.8.2. Безоплатна передача основних засобів

 

Для цілей бухгалтерського обліку безоплатна передача активів не визнається до-ходом. Так, згідно з п. 5 П(С)БО 15 «Дохід» дохід визнається в разі збільшення ак-тиву або зменшення зобов’язання, що зумовлює збільшення власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Очевидно, що при безоплатній передачі об’єктів основних засобів не виконується жодна з умов визнання доходу: не відбувається ні збільшення активу, ні зменшення зобов’язання, яке б зумовлювало зростання власного капіталу.

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

При безоплатній передачі об’єктів основних засобів у бухгалтерському обліку в підприємства виникнуть витрати. Відповідно до п. 6 П(С)БО 16 «Витрати», витрата-ми звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком змен-шення капіталу в результаті його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути оцінені. Безоплатна передача об’єктів основних засобів є вибуттям активів і може бути оцінена, і отже, включається до складу витрат підпри-ємства. Такі витрати, відповідно до Інструкції № 291 підприємства, що застосовують рахунки класів 8 «Витрати за елементами» і 9 «Витрати діяльності», відображаються у складі інших витрат на рахунку 977 «Інші витрати звичайної діяльності».

Підприємства, що застосовують у бухгалтерському обліку тільки рахунки класу 8, при відображенні зазначених витрат застосовують рахунок 85 «Інші витрати».

У бухгалтерському обліку операції з безоплатної передачі об’єктів основних засо-бів відображаються аналогічно операціям по списанню основних засобів (табл. 2.16).

Таблиця 2.16

Безоплатна передача об’єктів основних засобів

 

№ з/п

1 2

3

4

5          Зміст господарської операції           Бухгалтерський облік

 

           

            Дебет  Кредит

 

            Списання суми нарахованого зносу по переданому об’єкту основ-них засобів          131      104

 

            Списання залишкової вартості переданого об’єкта основних за-собів            

 

            – підприємствами, що використовують рахунки класів 8 і 9      977      104

 

            – підприємствами, що використовують тільки рахунка класу 8 85        104

 

            Коригування податкового кредиту по ПДВ (методом «червоне сторно»)        641      644

 

            Списання суми коригування                     

 

            – підприємствами, що використовують рахунки класів 8 і 9      977      644

 

            – підприємствами, що використовують тільки рахунка класу 8 85        644

 

            Списання витрат на фінансовий результат                     

 

            – підприємствами, що використовують рахунки класів 9 і 8      793      977

 

            – підприємствами, що використовують тільки рахунки класу 8 793      85

 

 

30