Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

Анотація

 

Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. І. Кисла

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ

ФІНАНСОВИЙ

ОБЛІК:

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2010

 

ББК 65.052я73

УДК 657(075.8)

Ф 59

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-410 від 20.02.2007)

Рецензенти:

Валуєв Б. І. — доктор економічних наук, професор (Одеський державний економічний університет);

Макаренко П. М. — доктор економічних наук, професор (Дніпропетровський національний аграр-ний університет);

Доровський В. О. — доктор технічних наук, професор (Криворізька філія Європейського універси-тету).

Авторський колектив:

Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. І. Кисла, В. Н. Васьков, О. Ю. Прус, Т. С. Журба, І. В. Олініченко, Л. М. Губська, В. В. Тимофєєва.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навчально-практичний посібник / Ф 59 Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна та ін. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 536 с.

ISBN 978-611-01-0041-0

Це повний методичний посібник з ведення бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України. У ньому систематизовано викладено організацію й методологію фінансового бухгалтерського обліку на підставі узагальнення роботи підприємств різних галузей.

У посібнику наведено численні ситуаційні приклади, які ілюструють конкретні господарські операції, а також питання для самоперевірки, тести для самоконтролю і практичні вправи для самостійної роботи. Матеріал ілюстрований таблицями, рисунками, схемами.

Рекомендується для студентів економічних ВНЗ, аспірантів, слухачів факультетів післядипломної освіти і курсів підвищення кваліфікації, бухгалтерів-практиків, викладачів вищих навчальних закладів.

ББК 65.052я732 УДК 657(075.8)

© Верхоглядова Н. І., Шило В. П.,

ISBN 978-611-01-0041-0     Ільіна С. Б. та ін., 2010

© Центр учбової літератури, 2010

 

 

2