Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 2.8.1. Продаж основних засобів за грошові кошти - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->2.8.1. Продаж основних засобів за грошові кошти

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

2.8.1. Продаж основних засобів за грошові кошти

 

У сучасних умовах підприємство має право самостійно приймати рішення про продаж основних засобів.

У договорі купівлі-продажу обумовлюється продажна ціна і порядок розра-хунків за основні засоби, що підлягають продажу. Продаж оформляється товарно-транспортною накладною, в якій указують необхідні дані про об’єкт (первісну або відновлювальну вартість, нарахований знос, відпускну ціну і т.ін.). До накладної до-дається наявна на підприємстві технічна й інша документація.

Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», методика визначення фінансового ре-зультату від реалізації основних засобів полягає в такому. За кредитом рахунка обліку

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

доходів 742 «Дохід від відновлення корисності активів» відображається сума доходу від реалізації, отриманого підприємством (з урахуванням суми податку на додану вар-тість). Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», не визнається доходом сума податку на додану вартість (ПДВ), акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету. Сума ПДВ відобра-жається за дебетом рахунка 742 і кредитом рахунка 641 «Розрахунки за податками».

Балансова (залишкова) вартість реалізованих об’єктів основних засобів та інші витрати, пов’язані з їхньою реалізацією, відображають як собівартість реалізованих необоротних активів, за якою об’єкти основних засобів списуються на рахунок 972 «Втрати від зменшення корисності активів». До собівартості реалізації не включа-ються адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. Облік та-ких витрат ведеться на окремих витратних рахунках. По закінченні звітного періоду суми витрат, враховані на витратних рахунках, списуються з цих рахунків на рахунок обліку фінансових результатів (793 «Результат іншої звичайної діяльності»).

Для обліку реалізації об’єктів основних засобів та інших необоротних матеріаль-них активів Планом рахунків передбачені:

—        рахунок обліку доходів: 742 «Дохід від відновлення корисності активів»;

—        рахунки обліку витрат: 972 «Втрати від зменшення корисності активів»;

—        рахунок обліку фінансових результатів: 793 «Результат іншої звичайної діяль-ності».

Сума доходів від реалізації об’єктів основних засобів (без обліку сум ПДВ) відо-бражається за кредитом субрахунка 793 «Результат іншої звичайної діяльності». В дебет субрахунку 793 списуються собівартість реалізованих об’єктів основних засо-бів, а також суми адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат. Сальдо по цьому субрахунку покаже фінансовий результат діяльності підприємства.

Пунктом 21 П(С)БО 7 «Основні засоби» передбачено, що при вибутті раніше пе-реоцінених об’єктів — основних засобів — перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цих об’єктів основних засобів включа-ється до складу прибутку (кредит рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)») з одночасним зменшенням додаткового капіталу (дебет субрахунка 423 «Дооцінка активів» рахунка 42 «Додатковий капітал»).

Відповідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фі-нансові результати», дохід від реалізації основних засобів відображається в рядку 130 «Інші доходи», а собівартість їхньої реалізації — в рядку 160 «Інші витрати» Звіту про фінансові результати підприємства (форма № 2).

 

 

29