Главная->Фінанси->Содержание->2.7.6. Безоплатне одержання основних засобів

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

2.7.6. Безоплатне одержання основних засобів

 

При безоплатному одержанні об’єкта визнання об’єкта основних засобів здійсню-ється при введенні його експлуатацію. Безоплатна передача об’єкта може здійснюва-тися за власною ініціативою суб’єкта господарювання або за рішенням органів влади і державного управління. Безоплатна передача основних засобів здійснюється також у порядку цільового фінансування. Згідно з п. 10 П(С)БО 7, первісна вартість без-оплатно отриманих основних засобів дорівнює їхній справедливій вартості на дату одержання. При безоплатному одержанні об’єктів основних засобів дохід не визна-ється, а вартість об’єктів відображається на субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи». При цьому амортизація безоплатно отриманих активів визна-ється доходом з відображенням за кредитом субрахунка 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів» (дебет рах. 131 — кредит рах. 745), тобто амортизація таких ак-тивів не визнається витратами. Тому безоплатно отримані основні засоби варто вра-ховувати на окремому субрахунку третього порядку.

Приклад 2.7. Підприємство безоплатно одержало обладнання, справедлива вартість якого 4000 грн, витрати на транспортування і монтаж — 360 грн, у тому числі ПДВ — 60 грн.

Бухгалтерські записи при цьому — в табл. 2.15.

Таблиця 2.15

Бухгалтерські проведення щодо обліку безоплатно одержаних основних засобів

 

№ з/п  Зміст операції            Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Відображення   вартості  безоплатно   отриманих основних засобів    15        424      4000

2          Витрати на транспортування і монтаж безоплатно отриманих основних засобів      15        63        300

3          Податковий кредит у рахунках на послуги           641      63        60

4          Введення в експлуатацію    10        15        4300

 

 

27