Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 2.6. Характеристика рахунків з обліку необоротних матеріальних активів - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->2.6. Характеристика рахунків з обліку необоротних матеріальних активів

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

2.6. Характеристика рахунків з обліку необоротних матеріальних активів

 

Для обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів у від-повідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку призначені такі балансові і позабалансові рахунки 1-го класу «Необоротні активи» і 0-го класу «Позабалансові рахунки»:

—        10 «Основні засоби».

—        11 «Інші необоротні матеріальні активи».

—        13 «Знос (амортизація) необоротних активів».

—        15 «Капітальні інвестиції».

—        01 «Орендовані необоротні активи».

—        02 «Активи на відповідальному збереженні».

Рахунок 10 призначений для обліку господарських засобів, які віднесені до скла-ду основних засобів. За дебетом рахунка 10 «Основні засоби» відображається над-ходження основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, суми витрат, що пов’язані з поліпшенням об’єкта, суми дооцінки вартості об’єктів основних засобів. За кредитом цього рахунка відображається вибуття осно-вних засобів, суми уцінки вартості об’єктів.

Рахунок 10 «Основні засоби» кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків      за кредитом з дебетом рахунків

15        «Капітальні інвестиції».        13 «Знос необоротних активів».

16        «Довгострокова дебіторська заборго-        16 «Довгострокова дебіторська заборго-ваність».            ваність».

37 «Розрахунки з різними дебіторами».     37 «Розрахунки з різними дебіторами».

41 «Пайовий капітал».         42 «Додатковий капітал».

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

42 «Додатковий капітал».    84 «Інші операційні витрати».

46 «Несплачений капітал».  85 «Інші витрати».

48 «Цільове фінансування і цільові над- 94 «Інші витрати операційної діяльності».

ходження».    97 «Інші витрати».

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди». 99 «Надзвичайні витрати».

71 «Інший операційний дохід».

73        «Інші фінансові доходи».

74        «Інші доходи».

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи» призначений для обліку і уза-гальнення інформації про наявність і рух необоротних матеріальних активів.

Рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» призначений для узагаль-нення інформації про нараховану амортизацію і індексацію зносу необоротних мате-ріальних активів. За кредитом рахунка відображається нарахування амортизації та індексації зносу, за дебетом — зменшення суми зносу.

Рахунок 13 має такі субрахунки:

131      «Знос основних засобів».

132      «Знос інших необоротних матеріальних активів». Рахунок 13 «Знос необоротних активів» кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків      за кредитом з дебетом рахунків

10        «Основні засоби».     15 «Капітальні інвестиції».

11        «Інші необоротні матеріальні активи». 23 «Виробництво».

42 «Додатковий капітал».    39 «Витрати майбутніх періодів».

42 «Додатковий капітал». 83 «Амортизація».

91        «Загальновиробничі витрати».

92        «Адміністративні витрати».

93        «Витрати на збут».

94        «Інші витрати операційної діяльності». 99 «Надзвичайні витрати».

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. За дебетом ра-хунка відображається збільшення понесених витрат на придбання або створення нео-боротних активів, за кредитом — їхнє зменшення.

Рахунок 15 має такі субрахунки:

151      «Капітальне будівництво» — відображаються витрати на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способами. На цьому субрахунку також ведеться облік устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, та авансові платежі для фінансування будівництва.

152      «Придбання (виготовлення) основних засобів» — призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами необоротних матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10.

153      «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» — ві-дображаються витрати підприємства на придбання або виготовлення власними сила-ми необоротних матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 11.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків      за кредитом з дебетом рахунків

13 «Знос необоротних активів»      10 «Основні засоби»

20 «Виробничі запаси»        11 «Інші необоротні матеріальні активи»

22        «Малоцінні швидкозношувані пред- 28 «Товари»

мети»  30 «Каса»

23        «Виробництво»         31 «Рахунки в банках»

28 «Товари»   37 «Розрахунки з різними дебіторами»

30        «Каса»            42 «Додатковий капітал»

31        «Рахунки в банках»   48 «Цільове фінансуванні і цільове над-33 «Інші грошові кошти»          ходження»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»     50 «Довгострокові позики»

39 «Витрати майбутніх періодів»    60 «Короткострокові позики»

41 «Пайовий капітал»          64 «Розрахунки за податками і платежа-

42 «Додатковий капітал»     ми»

46        «Неоплачений капітал»        85 «Інші витрати»

47        «Забезпечення майбутніх витрат і пла- 97 «Інші витрати» тежів»         99 «Надзвичайні витрати»

48        «Цільове фінансування і цільові над-ходження»

50 «Довгострокові кредити»

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»

60 «Короткострокові кредити»

63        «Розрахунки з постачальниками і під-рядчиками»

64        «Розрахунки за податками і платежами»

65        «Розрахунки зі страхувальниками»

66        «Розрахунки з оплати праці»

68 «Розрахунки з іншими операціями» 71 «Інший операційний дохід»

73        «Інші фінансові доходи»

74        «Інші доходи»

 

94        «Інші витрати операційної діяльності»

95        «Фінансові витрати»

 

 

20