Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 2.5. Аналітичний облік основних засобів - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->2.5. Аналітичний облік основних засобів

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

2.5. Аналітичний облік основних засобів

 

Аналітичний облік основних засобів на підприємстві ведеться за кожним інвен-тарним об’єктом. Об’єктом обліку основних засобів є закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання самостійних функцій, або ж відокремлений комп-лекс конструктивно з’єднаних предметів, що представляють собою єдине ціле і спіль-но виконують певну роботу.

Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний термін корисного використання, то в бухгалтерському обліку кожна з цих частин може ви-знаватися як окремий об’єкт основних засобів. Це дуже важливо для обліку облад-Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

нання і транспортних засобів, деталі яких обліковуються окремо, а також особливо важливо для будинків і споруд, які постійно перебудовуються, поліпшуються, пере-обладнуються.

Отже, об’єкт основних засобів може складатися як із одного, так із декількох пред-метів. Крім того, ПБО-7 передбачає, що об’єктом обліку може бути частина об’єкта основних засобів. Це можливо, якщо:

—        ті частини, з яких складається об’єкт, мають різний термін корисного викорис-

тання;

—        підприємству належить не весь об’єкт, а тільки його частина.

Досить часто використовуються такі варіанти:

1)         один об’єкт — декілька предметів;

2)         декілька об’єктів — один предмет;

3)         один об’єкт — частина предмета.

У підприємства є вибір підходів до визначення об’єкта обліку основних засобів. Найбільш раціональним підходом для підприємств є напрацювання спеціальною ко-місією єдиних принципів визначення об’єктів обліку. Ці принципи відображаються в наказі про облікову політику в питаннях обліку основних засобів.

Кожному об’єкту основних засобів присвоюється інвентарний номер, що збері-гається за об’єктом протягом усього терміну його використання, який наноситься на об’єкт і відображається в первинних документах та реєстрах з обліку основних засо-бів.

Для цілей податкового обліку поняття об’єкта основних фондів не встановлюєть-ся, оскільки пооб’єктний облік характерний тільки для групи 1.

Аналітичний облік ведеться також за видами основних засобів, місцем їхньої екс-плуатації, матеріально-відповідальними особами. Принципово важливим для органі-зації обліку основних засобів є чітке визначення інвентарного об’єкта (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Інвентарні об’єкти основних засобів

 

№ з/п  Основні засоби         Інвентарний об’єкт

1          Будівлі            Кожна окрема будівля разом з надвірними добудовами. Якщо надвірні добудови і споруди обслуговують дві і біль-ше будівель, то їх слід вважати самостійними інвентарними об’єктами

2          Споруди         Кожна окрема споруда з усіма пристосуваннями, які склада-ють з нею єдине ціле

3          Передавальні пристрої         Кожний окремий пристрій, який має самостійне значення, за допомогою якого здійснюється: передача електричної і теплової енергії; передача механічної енергії від машин — двигунів до робочих машин; переміщення рідких або газо-подібних речовин від одного інвентарного об’єкта до іншого

4          Транспортні засоби  Кожний окремий об’єкт з включенням усіх пристосувань, які належать до нього

5          Силові машини і устатку-вання      Кожна окрема машина, включаючи деталі, які входять до її складу, прилади, а також трубопроводи, які належать до неї, кабелі, електропроводи, індивідуальна огорожа, фундамент

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 2.2

6          Робочі машини і устатку-вання       Кожна окрема машина, апарат, агрегат-установка, включа-ючи двигуни, які входять до її складу, пристосування, при-лади, інструменти, електроустаткування, а також індивіду-альна огорожа і фундамент

7          Вимірювальні і регулю-вальні прилади та при-строї       Предмети, які не є складовою частиною будь-якого іншого інвентарного об’єкта, а мають своє самостійне призначення

8          Інструменти  Ріжучі, ударні, давлячі інструменти, в тому числі ручні, механізовані (гідравлічні), ті, які працюють за допомогою електроенергії, а також різного роду пристосування (робочі зажими, тиски тощо)

9          Виробничий   інвентар   і пристосування Предмети виробничого призначення для полегшення ви-робничих операцій під час роботи (робочі столи, верстати тощо), устаткування (групові огородження машин тощо), а також сховища для зберігання сипучих і рідких тіл (баки, чани, зокрема інвентарна тара тощо)

 

 

19