Главная->Фінанси->Содержание->2.4. Характеристика первинних документів та реєстрів для обліку основних засобів

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

2.4. Характеристика первинних документів та реєстрів для обліку основних засобів

 

Одним із важливих завдань обліку основних засобів та інших необоротних мате-ріальних активів є правильне документальне оформлення і своєчасне відображення в облікових реєстрах надходження основних засобів, їх внутрішнє переміщення та вибуття. Рух основних засобів оформляють за допомогою типових форм первинної облікової документації, затверджених наказами Мінстату України і Мінфіну Украї-ни. Цими наказами затверджені такі типові форми первинного обліку основних за-собів:

—        Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ОЗ-1).

—        Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів основних засобів (ОЗ-2).

—        Акт на списання основних засобів (ОЗ-3).

—        Акт на списання автотранспортних засобів (ОЗ-4).

—        Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини (ОЗ-5).

—        Інвентарна картка обліку основних засобів (ОЗ-6).

—        Опис інвентарних карток з обліку основних засобів (ОЗ-7).

—        Картка обліку руху основних засобів (ОЗ-8).

—        Інвентарний список основних засобів (ОЗ-9).

—        Розрахунок амортизації основних засобів (ОЗ-14, ОЗ-15, ОЗ-16).

З оформлених первинних документів отримується така інформація: наймену-вання об’єкта; рік випуску або спорудження об’єкта; коротка характеристика об’єкта; інвентарний номер об’єкта; первісна вартість об’єкта; місце використання; термін ви-користання; норма та метод амортизації; інші відомості.

Форма ОЗ-1 має широке використання і на її підставі оформляється:

—        зарахування до складу основних засобів окремих об’єктів;

—        передача об’єктів основних засобів зі складу в експлуатацію;

—        внутрішнє переміщення основних засобів з одного підрозділу до іншого;

—        виключення об’єктів зі складу основних засобів при передачі іншому підпри-ємству.

Цей первинний документ складається на кожний об’єкт окремо, або на декілька однотипних об’єктів, якщо вони мають однакову вартість і прийняті одночасно на відповідальне зберігання однією й тією ж особою. Підприємство самостійно розро-бляє систему аналітичного обліку, який повинен забезпечити їх групування за харак-тером і місцем використання.

Форма ОЗ-2 використовується для оформлення приймання-передачі основних засобів після капітального ремонту, реконструкції, модернізації. Акт складається в одному примірнику, якщо вказані роботи виконуються власними силами підпри-ємства, і складається у двох примірниках, якщо роботи виконує стороннє підприєм-ство. Перший примірник акту передається до бухгалтерії для внесення в інвентарну картку інформації про виконаний ремонт. Якщо в результаті ремонту, модернізації, реконструкції змінюються технічні характеристики об’єкта, то у відповідні розділи акта і технічний паспорт об’єкта заносяться зміни.

Форма ОЗ-3 використовується для оформлення вибуття окремих об’єктів осно-вних засобів (крім автотранспорту) під час їх повної або часткової ліквідації. Акт

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

складається у двох примірниках. Перший примірник передається до бухгалтерії, другий залишається у матеріально-відповідальної особи як підстава для отримання на склад металобрухту, запасних частин і матеріалів від ліквідації об’єкта основних засобів. У розділі акта «Розрахунок результатів списання об’єкта» відображаються витрати на ліквідацію основних засобів, а також вартість матеріальних цінностей, одержаних від списання основних засобів.

Форма ОЗ-4 використовується для оформлення вибуття транспортних засобів (вантажного або легкового автомобіля, причепу) в результаті їхнього зносу, мораль-ного старіння або псування внаслідок аварій, стихійного лиха. Акт списання склада-ється у двох примірниках. Один примірник передається до бухгалтерії, другий за-лишається в особи, яка відповідає за збереження транспортного засобу. У цій формі передбачені спеціальні рядки, в яких наводиться детальна характеристика транспорт-ного засобу в цілому (марка, модель, тип), а також окремих його агрегатів і деталей.

Форма ОЗ-6 використовується для індивідуального обліку кожного об’єкта осно-вних засобів і для групового обліку однотипних об’єктів основних засобів.

Картка заповнюється в одному примірнику на підставі акта типової форми ОЗ-1, накладних, технічної та іншої супровідної документації. У картці надається коротка індивідуальна характеристика об’єкта основних засобів. При внутрішньому перемі-щені основних засобів на зворотній стороні картки фіксується це переміщення. На підставі інвентарних карток заповнюються такі реєстри обліку: ОЗ-7, ОЗ-8, ОЗ-9.

Форма ОЗ-7 використовується для реєстрації інвентарних карток. Ця форма складається в одному примірнику з метою контролю за зберіганням карток. Зареє-стровані у цьому описі картки розміщують у картотеці основних засобів, де їх гру-пують за видами, а всередині видів — за місцезнаходженням. Картки недіючих осно-вних засобів групують окремо.

Форма ОЗ-9 використовується в місцях експлуатації основних засобів (цехах, відділах) для обліку кожного об’єкта за матеріально-відповідальними особами.

Основні засоби у випадку необхідності переміщують з одного підрозділу підпри-ємства до іншого. При цьому працівник цеху (відділу), який здає об’єкт, у двох при-мірниках виписує накладну. Перший примірник передають до бухгалтерії для запису в інвентарній картці, а другий залишається в особи, яка здає засоби, для відмітки про вибуття відповідного об’єкта в інвентарному списку основних засобів. На об’єкти, які передано з одного підрозділу до іншого, бухгалтерські проводки не складаються.

 

 

18