Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 2.2.3. Будівлі та споруди - Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1) - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->2.2.3. Будівлі та споруди

Бухгалтерський фінансовий облік (частина 1)

2.2.3. Будівлі та споруди

 

До будівель належать архітектурно-будівельні об’єкти, призначенням яких є створення умов (захист від атмосферних явищ) для праці, проживання, обслугову-вання населення і зберігання матеріальних цінностей.

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Інвентарним об’єктом за вказаною групою є кожний окремий будинок, який має у якості конструктивних основних частин стіни і дах. Якщо будинки стоять разом та мають спільну стіну, але кожний із них являє собою самостійне конструктивне ціле, вони вважаються окремими інвентарними об’єктами.

Надвірні забудови, огорожа та інші надвірні споруди, які обслуговують будинок, обліковуються як один інвентарний об’єкт. Якщо ці забудови і споруди обслуговують дві і більше будівлі, вони вважаються самостійними інвентарними об’єктами і нале-жать, відповідно, до групи «будинки» або «споруди».

Зовнішні прибудови до будівлі, які мають самостійне господарське призначення, а також капітальні надвірні будівлі у вигляді складів, гаражів, є самостійними інвен-тарними об’єктами.

До складу будинку зараховуються всі комунікації всередині будинку, необхідні для його експлуатації. До них належать:

—        система опалення всередині будинку;

—        внутрішня мережа водопроводів, газопроводів і каналізації з усіма прибудо-вами;

—        внутрішня мережа силової та освітлювальної електропроводки з усією освіт-лювальною арматурою;

—        внутрішні телефонні і сигналізаційні мережі, вентиляційні пристрої, ліфти.

До групи «споруди» належать інженерно-будівельні об’єкти, призначенням яких

є створення умов, необхідних для здійснення процесу виробництва або забезпечення досягнення невиробничих цілей шляхом виконання тих чи інших технічних функцій, що не пов’язані зі зміною предмета праці.

Принцип розмежування будівель і споруд досить умовний і ніде нормативно не визначений. У юридичній практиці використовується «принцип прив’язки до землі». Якщо об’єкт, що має в якості конструктивних основних частин стіни і дах, не можна перемістити, не зруйнувавши його, то він належить до класу «будівлі». Якщо ж його перемістити дуже складно, але можливо, то він є «спорудою». Наприклад, гаражі мо-жуть бути і будівлею і спорудою, залежно від матеріалу їх виготовлення (будівни-цтва). Цегляні гаражі є будівлями, а металеві — спорудами.

Інвентарним об’єктом за цією групою вважається кожна окрема споруда з усі-ма прибудовами, що становлять з нею одне ціле, наприклад: резервуар (включаючи фундамент, арматуру, гарнітуру, пристрій підігріву); щогла прожекторна (включа-ючи фундамент, опору, мережу електропроводки з усією освітлювальною армату-рою); дорога, естакада; канатна дорога; тунель; міст; ангари, модулі; гаражі; кіоски і т.п.

Спорудами вважаються також передавальні пристрої, до яких відносяться: при-строї для передачі електричної, теплової і механічної енергії, рідких або газоподібних речовин від об’єкта до об’єкта.

Передавальними пристроями є:

—        лінії електропередачі;

—        лінії зв’язку (сигналізації, телевізійні, радіо, телеграфні, телефонні, кабельно-го телебачення, кабельного Інтернету та ін.);

—        трансмісії і трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії, переміщення трубопровода-ми рідких і газоподібних речовин.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Інвентарним об’єктом по електричних лініях вважається лінія від розподільного пристрою електростанції (підстанції) або від клем генераторів до розподільних під-станцій і від підстанцій до фідерних та інших службових приміщень.

Самостійними інвентарними об’єктами вважаються трубопроводи, що не є час-тиною якої-небудь машини, будинку або споруди, але які мають самостійне призна-чення. Так, теплофікаційний трубопровід від бойлера до будинку споживача має са-мостійне значення, а вхідний трубопровід і трубопровід системи опалення входить до складу будинку.

Необхідність окремого обліку структурних компонентів будинків зумовлена тим, що при перебудові, поліпшенні або переобладнанні будинків і приміщень їхні різні частини мають різний термін корисного використання (експлуатації).

Окремими структурними компонентами на субрахунку 103 вважаються: елек-тропроводка; лінії зв’язку, в тому числі комп’ютерні; трубопроводи і трубопровідна арматура — вентилі, крани, засувки; зовнішні і внутрішні двері; віконні рами (склопа-кети); покрівля. На субрахунку 103 перебувають також житлові будинки, але в тому випадку, якщо їх визнано активами.

Підприємство самостійно визначає класифікаційний принцип внутрішнього об-ліку. Доцільною є класифікація будинків і споруд за рахунками, на які відноситься їх амортизація (23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністратив-ні витрати», 93 «Витрати за збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності»), з подаль-шою деталізацією за характером об’єктів. Ця класифікація відповідає Інструкції про використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій України, затвердженій наказом Мі-ністерством фінансів України від 30.11.1999 року за № 291 (далі Інструкція № 291):

1031    Будівлі.

1032    Склади.

1033    Будівлі адміністративні.

1034    Будівлі соціально-культурного призначення.

1035    Будинки житлові.

1036    Споруди.

1037    Передавальні пристрої.

1038    Надвірні будівлі.

1039    Структурні компоненти будинків.

Детальніший облік підприємство веде самостійно, виходячи з принципу вироб-ничого ув’язування. Аналітичний облік будинків ведеться за кожною будівлею.

 

 

10