Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Банківська Система терміни - Невідомий - Studbook

Банківська Система терміни

Авалювання 

Аваль

Авансові платежі 

Авізування 

Авізуючий банк 

Автоматизована карткова система 

Авторизація

Акредитив 

Активи банку 

Активні операції комерційного банку 

Акцепт 

Акцепт векселя

Акцептант векселя

Акція 

Алонж 

Аналіз чутливості 

Андеррайтинг

Ануїтетні платежі 

Аутсорсинг 

Афілійована особа банку

Баланс комерційного банку

Балансовий звіт комерційного банку

Банк 

Банківські акцепти 

Банківський індосамент

Банк з іноземним капіталом

Банківські інвестиції 

Банківські консорціуми 

Банківська корпорація

Банківський кредит

Банківська ліквідність

Банківська ліцензія

Банківські метали

Банківський нагляд 

Банківський переказ 

Банківське регулювання 

Банківські ризики 

Банківська система 

Банківська холдингова група

Безвиїздний нагляд

Безготівкові розрахунки 

"Безнадійні" кредитні операції

Валюта України

Валюта ціни

Валюта платежу

Варант 

Ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Вексель

Векселедавець

Векселедержатель

Вечірня каса

Відкрите зберігання векселя

Відтворення основних фондів 

Власний капітал комерційного банку

Внутрішньобанківська платіжна система

Врахування (дисконт) векселів

Гарантійна послуга банку

Гарантійні вексельні операції

Гарантія 

Готівковий обіг 

Готівкові розрахунки

Грошовий обіг 

ДЕПО 

Депозитарна діяльність 

Депозитна операція 

Депозитний рахунок

Депозитні операції

Депозитні та ощадні сертифікати

Державний реєстр банків 

Диверсифікація кредитного портфеля як спосіб захисту від кредитного ризику 

Дивізіональна структура банку

Документарний акредитив 

Дорожній чек 

Доходи банку 

Економічні нормативи

Експортний кредит

Електронний розрахунковий документ 

Електронний цифровий підпис (далі - ЕЦП)

Емісійний результат 

Емісійні різниці (емісійний дохід)

Єврочек

Забезпечення кредиту

Заклад

Застава

Заставодавець

Заставодержатель

Зворотний лізинг

Іменний чек 

Імпортер

Інвестиційний клас (investment grade)

Інвестиційні операції банку

Інкасація готівки

Інкасова операція

Інкасові інструкції

Інкасування (інкасо)

Інноваційна діяльність

Іноземна валюта 

Інфляційний ризик

Іпотечний кредит

Істотна участь у банку 

Капітал банку

Капітал статутний

Капіталізація відсотків

Картковий рахунок (далі - картрахунок)

Касова готівка

Кількісний тендер

Клієнт банку

Кліринг 

Комерційний вексель 

Комісійні та довірчі операції з векселями

Комісія

Конверсійні операції 

Конвертована валюта

Консолідований кореспондентський рахунок 

Консорціальні міжнародні кредити (синдиційовані)

Кореспонденська угода

Кореспондентський рахунок 

Корпоративна картка 

Котирування валюти 

Кредит покупцеві

Кредитна картка

Кредитна лінія

Кредитний аукціон НБУ (тендер) 

Кредитний договір

Кредитний ризик

Кредитор

Кредитор останньої інстанції

Кредитоспроможність 

Лізинг

Ліквідність банку 

Ліміт кредитування 

Ліцензування

Ломбардне кредитування

Матрична структура банку

Міжнародний кореспондентський рахунок

Міжнародний лізинг

Модель оцінювання дохідності використаного капіталу

Модель оцінювання терміну окупності

Непряме котирування 

Непрямий лізинг 

Непрямі інвестиції 

Нерозподілений прибуток

Облігації зовнішніх державних позик України

Облігація

Облікова ставка Національного банку України

Оборотно-сальдовий баланс

Овердрафтний кредит

Операційна каса

Операційний день

Опціони

Організація торгівлі на ринку цінних паперів 

Ордер меморіальний 

Пайовий лізинг 

Пасивна (консервативна) очікувана стратегія 

Пасивні операції банку

Переказ готівки

Переказний вексель (тратта) 

Першокласне забезпечення

Письмовий дозвіл Національного банку 

"Під контролем"

Підкріплення каси банку

Підрозділ банку

Плата за управління

Платіжна вимога

Платіжна вимога-доручення

Платіжне доручення

Платник 

Платоспроможність

Платоспроможність банку 

Позичальник 

Позичені ресурси

Порто

Портфельні інвестиції

Послуги комерційного банку 

Поточний рахунок з овердрафтом

Представництво банку

Прибуток банку

Прибуток минулих років

Прибуток поточного року

Привілейований акціонерний капітал

Проблемна позика

Прогноз касових оборотів

Пролонгація 

Простий вексель

Прострочена заборгованість

Професійна діяльність на ринку цінних паперів

Пряме котирування 

Прямий лізинг

Прямі інвестиції 

Прямі кореспондентські відносини

Рамбурсне зобов'язання

Реальні інвестиції 

Резерви

Реорганізація банку

Рефінансування

Ризик доходу

Ризик ліквідності

Ризики в банківській діяльності 

Ринкова вартість цінного папера 

Ринковий ризик

Розрахунки у формі відкритого рахунку 

Розрахункова палата банку

Розрахунковий банк (агент із розрахунків)

Розрахунковий чек

Розрахунково-касове обслуговування 

Система "клієнт - банк"

Система автоматизації банку (САБ)

Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) 

Спеціалізований банк

Спеціальний позичковий рахунок 

Спеціальні фонди

Списання примусове

Споживчий кредит 

Ставка "овернайт"

Ставки рефінансування Національного банку України

"Стандартні" кредитні операції 

Статутний капітал

Страхування (гарантування) вкладів

Страхування кредитних операцій

Страхування ризику непогашення кредиту

Строкові угоди з іноземною валютою 

Структурування позики

Субординований борг

Субординований капітал

"Субстандартні" кредитні операції 

"Сумнівні" кредитні операції 

Територіальне відокремлене відділення банку

Територіальні управління Національного банку

Технічне переоснащення підприємств

Торговельна сесія 

Торговельні вексельні операції

Трастові (довірчі) послуги

Український міжбанківський валютний ринок 

Уповноважений банк 

Управління касовими активами

Установи банків

Учасник СЕП безпосередній 

Учасник СЕП опосередкований

Учасники банку 

Файл СЕП

Факторинг

Факторинг без права регресу

Факторинг з оплатою вимог з настанням визначеної дати

Факторинг із правом регресу

Філія банку

Фінансовий інжиніринг

Фінансовий лізинг

Фінансові інвестиції 

Форфейтинг

Функції агента валютного контролю

Функціональна структура банку

Ф'ючерси 

Центральна розрахункова палата

Чек 

Чекодавець 

Чекодержатель

Чистий кредитний ризик (в абсолютних показниках) 

 

1