Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 90. Який законодавчий акт встановлює режим здійснення валютних операцій та визначає принципи валютного регулювання? - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->90. Який законодавчий акт встановлює режим здійснення валютних операцій та визначає принципи валютного регулювання?

Банківська Система основні теми

90. Який законодавчий акт встановлює режим здійснення валютних операцій та визначає принципи валютного регулювання?

Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулю­вання і валютного контролю" від 19 лютого 1993 p., де визна­чено режим здійснення валютних операцій на території України, загальні принципи валютного регулювання, повно­важення державних органів і функції банків та інших кредит-но-фінансових установ України в регулюванні валютних опе­рацій, права та обов'язки суб'єктів валютних відносин, поря­док здійснення валютного контролю, відповідальність за по­рушення валютного законодавства. В основу валютного законодавства України покладено принцип обмеження використання іноземної валюти в госпо­дарському обігу держави. Відповідно до цивільного законо­давства України іноземна валюта і валютні цінності належать до речей, обмежених у господарському обороті, і для них дер­жавою встановлено особливі правила. Як правило, грошові зобов'язання повинні бути виражені і підлягають оплаті в національній валюті (гривні). Вираження й оплата грошових зобов'язань в іноземній валюті допускається лише у випадках і порядку, встановлених законодавством України. Законодавством України передбачено визначення понять "валютні операції" та "валютні цінності". Відповідно до ст.1 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" до валютних належать: операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резиден­тами у валюті України; операції, пов'язані з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, пред­метом яких є валютні цінності; операції, пов'язані із ввезен­ням, переказом, пересиланням на територію України та виве­зенням, переказом і пересиланням за її межі валютних ціннос­тей. При цьому валютними вважають цінності, щодо яких валютним законодавством України встановлено особливі прави­ла здійснення валютних операцій на території України. Під валютним регулюванням розуміють діяльність держави, спрямовану на регламентацію міжнародних розрахунків і по­рядку здійснення угод з валютними цінностями. Україна за до­помогою валютного регулювання визначає порядок організації валютних відносин і контролює здійснення валют­них операцій, надання Іноземним юридичним і фізичним особам кредитів та позик, встановлює порядок ввезення, вивезен­ня та переказу валюти за кордон і тим самим підтримує рівно­вагу платіжного балансу та стабільність національної валюти. Валютне регулювання в державі, будучи нормативним, здійснюється укладенням міжнародних валютних угод та ви­данням нормативних актів у сфері валютних відносин, відіграє значну роль у здійсненні державою відповідної валютної політики, в організації валютних відносин і визначення право­вого режиму операцій з валютними цінностями.

 

91