Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 106. За якими критеріями здійснюється класифікація банківських послуг? - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->106. За якими критеріями здійснюється класифікація банківських послуг?

Банківська Система основні теми

106. За якими критеріями здійснюється класифікація банківських послуг?

Банківські послуги — це дії банку, спрямовані на зростання його прибутковості, або це надані клієнтам різноманітні види банківської діяльності, які супроводжують і оптимізують банківські операції. Банківську послугу ще можна розглядати як переміщення банківської інформації.

Банківські послуги відрізняються від операцій банку за своїм змістом. Вони не збільшують банківські вимоги чи банківські зобов'язання, слабо посилюють їх ризики, не передбачають формування нових резервів.

У банківській практиці донині немає єдиного підходу до класифікації банківських операцій.

Найбільш поширеним є підхід, за яким банківські операції класифікують за такими ознаками:

1. Залежно до специфіки банківської діяльності:

а) специфічні банківські операції (традиційні);

б) неспецифічні банківські операції (нетрадиційні).

2. Залежно до плати за надані операції І послуги:

а) платні;

б) неплатні.

3. Залежно від порядку формування і розміщення фінансових ресурсів банку:

а) активні;

б) пасивні.

4. Залежно від суб'єктів, яким надаються банківські операції:

а) для юридичних осіб;

б) для фізичних осіб.

5. Залежно від руху матеріальних продуктів:

а) пов'язані з рухом матеріального продукту;

б) чисті банківські операції.

Традиційні банківські операції поділяють на три типи виконуваних операцій:

1) депозитні;

2) кредитні;

3) касово-розрахункові.

Нетрадиційні банківські операції — це операції з надання в користування сейфів, консалтингових послуг, довірчих (трастових) операцій тощо.

Водночас, усі банківські операції, незважаючи на таке різноманіття, можуть бути об'єднані за функціональними ознаками у відповідні групи операцій, ключовими серед яких є: кредитні; засновницькі;розрахунково-касові;інвестиційні; депозитні; міжбанківські; емісійні; комісійні; посередницькі.

107.Які операції можна вважати нетрадиційними банківськими операціями?

Розвиток нетрадиційних банківських операцій і послуг сприяє диверсифікації ризиків, отримання прибутку з інших джерел, поліпшенню структури балансу банку, його ліквідності.

До нетрадиційних послуг належать такі:

• фінансовий інжиніринг;

• трастові (довірчі) послуги;

• послуги зі збереження цінностей із наданням клієнтам у розпорядження сейфів та з прийняттям цінностей клієнта на збереження без їх доступу;

• консультаційні та інформаційні послуги зі створення певної міжбанківської бази даних;

• гарантійні та посередницькі послуги.

Лізинг — здача в оренду на тривалий строк предметів довго-строкового користування. Його можна розглядати як різновиддовгострокового кредиту, який надається в натуральній формі тапогашається клієнтом в розстрочку.

Факторинг — це придбання права вимоги на виконання зо-бов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані по-слуги із взяттям на себе виконання таких вимог і приймання пла-тежів. Факторинг є цілим комплексом фінансових послуг, якікомерційні банки надають переважно малим і середнім фірмам-клієнтам в обмін на поступку щодо дебіторської заборгованості.

Форфейтинг — це придбання у кредитора боргу, вираженогов обіговому документі, на безобіговій основі. Це означає, що по-купець боргу (форфейтер) бере на себе зобов'язання відмовитися— форфейтинге — від свого права регресної вимоги до кредито-ра у разі неможливості одержання грошових коштів від боржни-ка. Фактично форфейтер (комерційний банк або спеціалізованакомпанія) бере на себе такі ризики, як ризик неплатежу, ризикпереказування коштів, валютний, процентний ризик та ін.

Ще одним перспективним напрямом є розвиток трастових послуг комерційних банків. Трастові послуги — це вид діяльності комерційних банків із управління майном, що передається банку за домовленістю з клієнтом або за рішенням суду (в деяких випадках). У результаті цього між сторонами угоди складаються взаємовідносини, коли одна сторона передає, а інша бере на себе відповідальність за управління майном. Трастові послуги дають змогу комерційним банкам залучати додаткові кошти, які можуть бути використані ними і давати прибуток.

Гарантії та поручительства — це спосіб забезпечення виконання зобов'язань, що застосовується між будь-якими суб'єктами правовідносин.

Комерційні банки надають своїм клієнтам консультаційні послуги. Вони консультують клієнтів з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності, зовнішньоекономічної діяльності та інших видів економіко правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

Інформаційні послуги банків — це діяльність, пов'язана здоведенням інформаційної продукції до споживачів з метою за-доволення їхніх інформаційних потреб.

Довірчі (трастові) операції банків — операції банків з управління майном і фондовими цінностями, виконання інших послуг в інтересах і за дорученням клієнтів на правах довіреної особи.Банк бере на себе зобов'язання управління довіреним йому май-ном і фондовими цінностями з прибутком для власників, за щоотримує певну плату.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105