Банківська Система основні теми

1. Який банк є головною ланкою дворівневої банківської системи?

2. Як виникли центральні банки?

3.  Які завдання виконують центральні банки?

4.  Назвіть функції центральних банків.

5.  Які функції виконує НБУ?

6. Що таке грошово-кредитна політика?

7. Цілі грошово-кредитної політики.

8.  Дайте характеристику інструментам грошово-кредитної політики.

9. Який із інструментів грошово-кредитної політики, на ваш погляд, є найбільш дієвим при переході до ринкової економіки?

10.Назвіть особливості грошово-кредитної політики України.

11. Комерційні банки, їх види і функції.

12. Порядок створення та організаційна структура комерційного банку.

13. Економічні нормативи, що регулюють діяльність комерційних банків.

14. Функції комерційних банків.

15.  Організація діяльності комерційного банку.

16. Показники, що характеризують платоспроможність комерційного банку.

17. Загальна характеристика операцій комерційних банків.

18. Порядок реєстрації комерційних банків.

19. Охарактеризуйте основні завдання банківського нагляду.

20. На скорочення яких ризиків спрямована система банківського нагляду?

21. Охарактеризуйте ЄІС «Реєстр позичальників».

22. Які показники використовує НБУ для виявлення проблем у діяльності банків на ранніх стадіях?

23.  Охарактеризуйте види інспекційних перевірок банків.

24. Яким чином оформляються результати інспектування банків?

25. Охарактеризуйте основні завдання регулювання діяльності банків.

26. У чому полягає підвищена фінансова вразливість банків?

27. Охарактеризуйте сучасні тенденції розвитку системи банківського регулювання.

28.  Які документи і ким подаються до територіального управління НБУ для державної реєстрації банку?

29. Розкрийте особливості державної реєстрації банків з іноземним капіталом.

30. Охарактеризуйте порядок реєстрації філій і представництв банку.

31. Основи організацій безготівкових розрахунків і структура безготівкового грошового обігу.

32. Форми безготівкових розрахунків у народному господарстві і способи платежів.

33. Готівкові та безготівкові розрахунки, сфера їх застосування.

34. Інкасування і доміциляція  векселів.

35. Контроль за дотриманням розрахункової дисципліни.

36. Організація готівкових грошових розрахунків.

37. Склад, структура та економічна характеристика кредитних ресурсів комерційного банку.

38.  Власні та залучені ресурси, їх характеристика.

39. Залучені кошти комерційних банків, порядок їх формування і прогнозування.

40. Операції банків по залученню вкладів і депозитів.

41. Види вкладів та їх економічна характеристика.

42. Власний капітал комерційного банку, його склад і порядок формування.

43. Функції власного капіталу.

44. Кредитний план комерційного банку як складова його бізнес-плану.

45.Управління банківськими ресурсами на макро- та макрорівнях

46. Маневрування кредитними ресурсами банків.

47.Зміст депозитного договору.

48.Умови кредитування підприємств банками

49.Способи захисту від кредитного ризику

50.Порядок укладання кредитних договорів між підприємствами і комерційними банками, зміст кредитного договору.

51.Способи оцінки банком кредитоспроможності позичальника

52. Показники, що характеризують кредитоспроможність позичальника

53. Заставне право банку і спосіб його реалізації.

54. Вимоги, що пред'являються комерційними банками до застави по позичках.

55. Ліміт кредитування і кредитна лінія

56. Класифікація банківських кредитів за видами.

57. Форми позичкових рахунків і режим їх дії.

58. Порядок видачі і способи погашення банківських кредитів.

59. Процент за кредит комерційних банків та його диференціація

60. Функції банківського процента і критерії диференціації процентних ставок.

61. Етапи процесу кредитування.

62.Розрахунки з використанням платіжних карток.

63.Проблемні кредити, пов'язані з вексельним обігом. Банки можуть здійснювати такі кредитні операції з векселями: Кредитні операції з векселями.

64.Як класифіковані операції банків з векселями?

65.Які основні реквізити повинен мати вексель?

66.Які існують види векселів?

67.Як визначається дисконтна ставка при врахуванні банком векселів?

68. Як розрахувати суму до сплати за векселем у момент його врахування банком?

69.Що таке авалювання векселів?

70. Як здійснюється доміциляція векселів?

71. Що таке чисте та документарне інкасо векселів?

72. Як здійснюються розрахункові операції з векселями?

73. У чому різниця між «закритими» та «відкритим» зберіганням векселів?

74. Дайте визначення «ринок цінних паперів»

75. Яка правова основа ринку цінних паперів?

76. Охарактеризуйте види суб’єктів які діють на ринку цінних паперів.

77. Який правовий статус фондової біржі?

78. Завдання державної комісії з цінних паперів і фондового ринку

79. Якою є класифікація цінних паперів?

80.Назвіть види операцій з цінними паперами.

81. У чому суть довірчого управління цінними паперами?

82. Чинники, які впливають на функціонування ринку цінних паперів.

83. Яка відповідальність настає за правопорушення на ринку цінних паперів?

84. Що означає поняття «валютне законодавство»?

85. Розкрийте суть валютного регулювання в державі.

86. Які особливості використання іноземної валюти в господарському обігу?

87. Яке призначення валютного фонду і де його створюють?

88. Які органи здійснюють валютне регулювання на території України?

89. Що слід розуміти під валютними обмеженнями?

90. Який законодавчий акт встановлює режим здійснення валютних операцій та визначає принципи валютного регулювання?

91. Які особливості здійснення  валютних операцій резидентами і нерезидентами?

92. Яка відповідальність настає за порушення валютного законодавства?

93. Охарактеризуйте Національний банк України як головний орган валютного регулювання і валютного контролю.

94. Які операції є поточними торговельними операціями в іноземній валюті?

95. Які операції є поточними неторговельними операціями в іноземній валюті?

96. Які види банківських рахунків в іноземній валюті існують?

97. Який порядок відкриття та функціонування рахунків юридичних та фізичних осіб?

98. Що являють собою міжнародні розрахунки?

99. Що таке банківський переказ?

101.У чому сутність інкасо та його види?

102.У чому полягає сутність розрахунків за відкритим рахунком?

103.Які види кредитів найбільш вигідні позичальникові?

104.Охарактеризуйте поняття «лізинг».

106. За якими критеріями здійснюється класифікація банківських послуг?

108.У чому полягають відмінності між гарантією та порукою?

109.Які операції називаються трастовими?

110.Що таке факторинг?

111.Які переваги дають факторингові операції банкам, а які - постачальникам?

112.Які ознаки характерні для форфейтингу?

113. Які інформаційні послуги можуть надавати банки своїм клієнтам?

 

1